หมวดหมู่

       ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1949 IAC Acoustics ได้ทำการติดตั้งประตูป้องกันเสียงไปแล้วกว่า 100,000 บาน ในการใช้งานที่หลากหลายโดยมี STC (Sound Transmission Class) เป็นตัวเปรียบเทียบที่มี STC 43 ถึง STC 64 และค่า NIC 70

       หน้าต่างป้องกันเสียงที่ได้รับการทดสอบในห้องปฏิบัติการสำหรับประสิทธิภาพในโรงงานวิจัย และพัฒนาของ IAC และห้องปฏิบัติการ ได้รับการสนับสนุนโดยการทดสอบที่ติดตั้ง และการคำนวณทางวิศกรรมตามข้อกำหนด